Algemene voorwaarden

Fodmap Foodies

E-mailadres: info@fodmapfoodies.nl

KvK-nummer: 27311226

BTW: NL001967613B70

Wederpartij = koper 

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst en opdracht tot levering van goederen door Fodmap Foodies welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via de online webshop met domeinnaam fodmapfoodies.nl tussen Fodmap Foodies en wederpartij.
  1.2 Door het verstrekken van een opdracht of bestelling, alsook door aanvaarding van een door Fodmap Foodies gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene of andere voorwaarden.
  1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover Fodmap Foodies deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.
  1.4 Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring.
  1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen wederpartij en Fodmap Foodies met betrekking tot roerende goederen, waarbij de wederpartij een natuurlijk persoon is.
  1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
  1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  1.8 Indien Fodmap Foodies niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Fodmap Foodies in enigerlei mate het recht zou verliezen om in enig geval wel strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 
 1. Aanbod en aanvaarding
  2.1 Alle aanbiedingen/kortingen door of namens Fodmap Foodies op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.) zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt of zolang volgens aangegeven datum op de website.
  2.2 Fodmap Foodies is bevoegd elk aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen. Fodmap Foodies heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.
  2.3 Fodmap Foodies kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  2.4 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Fodmap Foodies, komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.
  2.5 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door Fodmap Foodies te zijn aanvaard indien en zodra Fodmap Foodies dit schriftelijk heeft bevestigd.
  2.6.a. Wederpartij heeft een aanbod van Fodmap Foodies aanvaard indien hij op de website van Fodmap Foodies.nl zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst. 2.6.b. Een zakelijke wederpartij heeft een aanbod van Fodmap Foodies aanvaard indien hij via Webinargeek of via een factuur (via Moneybird) heeft ontvangen waarbij de zakelijke gegevens van wederpartij en het aanbod genoemd zijn.
  2.7 Na een door wederpartij gedane bestelling zendt Fodmap Foodies (automatisch) een digitale orderbevestiging met daarin de bevestiging van de bestelling inclusief de (indien besteld) aanwezige digitale downloadbare bestanden.
 
 1. Prijs 
  3.1 Fodmap Foodies hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, of indien er een tijdelijk of persoonlijk aanbod is gedaan. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief eventuele bezorgkosten voor fysieke producten.
 
 1. Betaling
  4.1.a. Betaling voor een digitaal of fysieke product van de webshop dient steeds direct, doch uiterlijk binnen 14 dagen, te geschieden op een door Fodmap Foodies aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Fodmap Foodies aangegeven.
  4.1.b. Betaling voor lidmaatschap fodmapdietist of voor trainingsdoeleinden zoals cursus INFLATE dient uiterlijk binnen 30 dagen te geschieden op een door Fodmap Foodies aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk op de factuur door Fodmap Foodies aangegeven.
  4.2 Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de wederpartij een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  4.3 Fodmap Foodies heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  4.4 Fodmap Foodies kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Fodmap Foodies kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
  4.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  4.6 Nadat de wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Fodmap Foodies echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
  4.7 Het is mogelijk dat de wederpartij een training/ cursus in deelbetalingen voldoet. Indien de totale betaling plaats vindt vóór de datum van de training/cursus bedraagt de administratiekosten 1% van het totale bedrag van de training/cursus. Indien de totale betaling later plaats vindt, uiterlijk 3 maanden na start training/cursus bedraagt de administratiekosten 2% van het totale bedrag van de training/cursus. 
 
 1. Levering
  5.1 Digitale producten worden direct na betaling verstuurd. Levering van fysieke producten vindt plaats zolang de voorraad strekt. Fodmap Foodies streeft ernaar om bestellingen binnen 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Fodmap Foodies echter niet verplicht.
  5.2 Fodmap Foodies houdt een beperkte voorraad aan; het is daardoor mogelijk dat de uitleveringstermijn van fysieke producten langer wordt.
  5.3 De uiterste leveringstermijn is 14 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 14 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
  5.4 Digitale producten zijn te downloaden totdat het product vernieuwd is. Het is niet mogelijk om oneindig het product te downloaden omdat het product dan ‘achterhaald’ is vanwege nieuwe updates. Fodmap Foodies raadt  aan om na aankoop direct het te digitale product te downloaden en op te slaan op het apparaat wat toebehoort aan de klant/ wederpartij (computer, tablet, telefoon of een ander apparaat). Mocht wederpartij de bestanden niet meer terug kunnen vinden, dan is dat de verantwoordelijkheid van de wederpartij. Als extra service krijgt de wederpartij (de klant) automatisch updates van het digitale product als deze binnen het jaar na aankoop geschiedt.
 
 1. Levering, risico en kosten
  6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering van zowel digitale als fysieke producten alleen na volledige betaling door wederpartij van het factuurbedrag.
  6.2 Voor levering fysieke producten bepaalt Fodmap Foodies de wijze van verzending en de verzendroute. Fysieke producten worden gestuurd via PostNL. Kosten voor brievenbuspakketten bedragen €4,50.
  6.3 Op wederpartij rust een afnameplicht.
  6.4 Vanaf het moment dat Fodmap Foodies goederen ter aflevering aanbiedt aan de vervoerder berust het risico van tenietgaan of achteruitgang (o.a. beschadiging, verlies, diefstal) van de goederen bij de wederpartij. Indien er sprake is van consumentenkoop, berust dit risico bij de wederpartij vanaf de bezorging.
  6.5 Levering van digitale producten worden altijd door wederpartij aanvaard. Teruggave van het aankoopbedrag is niet mogelijk.
 
 1. Controle en klachten 
  7.1 Wederpartij dient de fysieke producten direct bij ontvangst te controleren. Alle klachten dienen Fodmap Foodies binnen bekwame tijd nadat wederpartij eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, doch uiterlijk binnen twee weken na levering van de goederen, schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).
  7.2 Klachten kunnen worden gericht aan het postadres van Fodmap Foodies, zijnde: Krab 15, 2221 KV Katwijk
 1. Bedenktijd & ontbinding
  In geval van consumentenkoop heeft wederpartij gedurende 14 dagen na de ontvangst van de fysieke producten het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. In dat geval dient wederpartij de goederen, ongeopend en ongebruikt, ten spoedigste en voor eigen rekening aan Fodmap Foodies retour te zenden. Fodmap Foodies zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde teruggeven. Het is niet mogelijk om een digitaal product te annuleren of de koop te ontbinden. Indien er sprake is van een digitaal product (ebook, training) verbindt wederpartij zich aan de aankoop. Er kan geen restitutie worden aangevraagd. 
 1. Aansprakelijkheid Fodmap Foodies
  Fodmap Foodies is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die wederpartij en/of derden aan wie wederpartij de goederen ter beschikking stelt lijd(t)(en), tenzij er aan de zijde van Fodmap Foodies sprake is van opzet of grove schuld.
 1. Partiële nietigheid, Afstand
  10.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechter vernietigd wordt en/of nietig wordt geacht, wordt de bepaling geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking, daarvan niet afwijkt.

 2. Toepasselijk recht en geschillen
  11.1 Op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Fodmap Foodies partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
  11.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Affiliate voorwaarden. Je moet ouder zijn dan 18 jaar. Je dient in Nederland of België te wonen. Je moet aantonen dat je Fodmap Foodies website en producten gaat promoten en hoe. Je krijgt geen verdiensten voor producten die je zelf aanschaft. Als je bent aangemeld, krijg je via de mail een automatisch gegenereerd wachtwoord waarmee je in kan loggen. In je account zie je een persoonlijk affiliatelink die je kan gebruiken ter promotie op je website, mail of social media. Uitbetalingen geschieden manueel boven de €20,- commissie. Er wordt alleen uitbetaald op traceerbare verkopen.

 

Deze voorwaarden zijn het laatst inhoudelijk gewijzigd (punt 4) op 7 april 2024.

Comments are closed.